• DOŚWIADCZENIE
 • ZAUFANIE
 • KWALIFIKACJE

Kancelaria świadczy klientom indywidualnym szeroko rozumianą pomoc prawną w zakresie między innymi:

1. doradztwa prawnego:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu wszystkich dziedzin prawa,
 • opracowywanie projektów pism procesowych i innych dokumentów prawnych,
 • prowadzenie w imieniu klienta korespondencji z innymi osobami prywatnymi, instytucjami państwowymi i przedsiębiorstwami,
 • udział w negocjacjach i czynnościach przedsądowych.

2. zastępstwa procesowego:

 • przygotowywanie i wnoszenie wszystkich pism procesowych , np. pozwów, odpowiedzi na pozwy, wniosków, skarg, zażaleń, apelacji, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, skarg kasacyjnych;
 • reprezentacja stron we wszystkich rodzajach postępowań sądowych, m.in. cywilnych, rodzinnych, spadkowych, administracyjnych i karnych ( jako pełnomocnik pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych , oskarżycieli prywatnych) oraz w postępowaniu egzekucyjnym ( komorniczym)

3. obrony w sprawach karnych:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym ( dochodzenie, śledztwo)
  przed organami ścigania ( policja, prokurator) oraz sądem
  ( udział w posiedzeniach aresztowych);
 • udział w postępowaniu sądowym we wszystkich
  instancjach( udział w posiedzeniach, rozprawach głównych, przygotowywanie
  i wnoszenie wniosków dowodowych i środków zaskarżenia);
 • udział w postępowaniu wykonawczym ( np. sporządzanie
  wniosków o odroczenie wykonania i przerwę
  w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe,
  przedterminowe zwolnienie z odbywania kary);